Regulamin korzystania z aplikacji ILeJem i usług Platformy internetowej Ile-jem.pl

Regulamin korzystania z aplikacji ILeJem i usług Platformy internetowej Ile-jem.pl


Data publikacji: 1 listopada 2023 r


Spis treści:


I Postanowienia Wstępne 

 1. Niniejszy regulamin opisuje zasadny i warunki na jakich GuardLogic S.C. świadczy usługi związane z aplikacją mobilną IleJem oraz portalem internetowym dostępnym pod adresem www: https://ile-jem.pl.

 2. Przed rozpoczęciem użytkowania IleJem i https://ile-jem.pl, uprzejmie prosimy o uważne przeczytanie poniższego Regulaminu (dalej zwanego zamiennie jako „Umowa") oraz okresową weryfikację jego zawartości. Zmiany regulaminu będą anonsowane na stronie ile-jem.pl.

 3. Każdy może zapoznać się nieodpłatnie z treścią Regulaminu. Każdy może wydrukować, utrwalać oraz zwielokrotniać dowolną techniką Regulamin, w celu zapoznania się z jego treścią oraz przechowywania Regulaminu.

 4. Korzystanie z aplikacji ILeJem i https://ile-jem.pl jest równoznaczne z akceptacją poniższego Regulaminu w całości.

 5. Niniejszy Regulamin pełni funkcję regulaminu, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 6. Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji ILeJem i portalu i https://ile-jem.pl. Korzystając z Aplikacji/Portalu, akceptują Państwo warunki korzystania przedstawione poniżej, a także Politykę Prywatności dostępną do wglądu na stronie https://ile-jem.pl/polityka-prywatnosci.


II Definicje

Pojęcia używane w niniejszym Regulaminie, pisane wielką literą, posiadają następujące znaczenie:

 1. APLIKACJA to oprogramowanie na urządzenie mobilne – dostępne pod nazwą ILeJem, oferowane w ramach platformy App Store (dla systemu operacyjnego iOS),

 2. PORTAL – Portal internetowy dostępny pod adresem https://ile-jem.pl udostępniający usługi powiązane z Aplikacją.

 3. USŁUGI – zestaw funkcji zaimplementowanych w Aplikacji oraz dostępnych w Portalu,

 4. KONTO to konto Użytkownika w App Store, które umożliwia pobieranie Aplikacji i jej instalację na powiązanych urządzeniach mobilnych. Konto jest kontem zarejestrowanym na serwerach firmy Apple.

 5. UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, właściciel urządzenia mobilnego, posiadająca Konto, dostęp do platformy App Store oraz korzystająca z usług świadczonych z użyciem Aplikacji oraz Portalu.

 6. URZĄDZENIE MOBILNE – urządzenie elektroniczne typu iPhone lub iPad produkcji APPLE, zarejestrowane w ramach Konta,

 7. WŁAŚCICIEL – Właścicielem aplikacji mobilnej ILeJem oraz Portalu jest GuardLogic s. c. z siedzibą w Łodzi przy ul. Pomorskiej 370 a, NIP 7282635947, REGON 100271747.

 8. LICENCJA – umowa na korzystanie z Aplikacji, zawierana na warunkach określonych w punkcie V Regulaminu pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem z momentem zainstalowania Aplikacji, regulująca zasady na jakich Użytkownik może korzystać z Aplikacji.

 9. DANE – oznacza dane i informacje wprowadzane i przechowywane przez Użytkownika w Aplikacji w ramach korzystania ze świadczonych usług. Właścicielem danych jest Użytkownik Aplikacji.

 10. KODEKS CYWILNY – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny;

 11. PRAWO AUTORSKIE – oznacza ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

 12. USŁUGA PODMIOTÓW TRZECICH – oznacza usługę lub grupę usług świadczonych drogą elektroniczną przez Partnera, przy wykorzystaniu „własnego” (odrębnego) systemu informatycznego (w szczególności serwisu internetowego), wykorzystywanego przez GuardLogic lub Użytkownika (np.: infrastruktura dostępowa do sieci Internet),

 13. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

 14. POLITYKA PRYWATNOŚCI to dokument, w którym wyjaśniamy jakie dane osobowe Użytkowników gromadzimy i przetwarzamy na potrzeby obsługi Użytkowników oraz na jakich zasadach dane te są przez nas przetwarzane i wykorzystywane. Ponadto dokument określa zasady zbierania i przetwarzania tzw. ciastek (cookies). Dokument publikowany jest na stronie https://ile-jem.pl/polityka-prywatnosci.

 15. DZIEŃ ROBOCZYoznacza dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

III. Działanie Aplikacji i Portalu

 1. Działalność Właściciela polega na udostępnianiu drogą elektroniczną:

A) aplikacji o nazwie ILeJem umożliwiającej m.in.:

 • Zapisywanie w bazie danych zainstalowanej na urządzeniu mobilnym Aplikacji Danych o spożytych produktach i potrawach,

 • Weryfikowanie ilości spożytych kalorii, białek, tłuszczy i cukrów,

 • przeglądanie historii odżywiania Użytkownika generowanej na podstawie wprowadzonych Danych.

B ) Portalu internetowego dostępnego pod adresem https://ile-jem.pl służącego do:

 • Udzielania Użytkownikowi informacji pomocnych w użytkowaniu Aplikacji,

 • Zapewnienia komunikacji Użytkownika z Właścicielem,

 • Publikacji informacji o aktualizacjach Aplikacji, zakresu usług, zmianach w Regulaminie oraz Polityce Prywatności.

 1. Dostęp do Aplikacja jest możliwy dla każdej osoby, która ukończyła 16 rok życia lub osiągnęła wiek, w którym przysługuje jej ograniczona zdolność do czynności prawnych i uzyskała zgodę opiekuna prawnego na korzystanie z Aplikacji, pod warunkiem, że przepisy szczegółowe państwa zamieszkania takiej osoby nie ograniczają lub wyłączają możliwości udostępniania Aplikacji lub usług świadczonych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej takiej osobie.

 2. Dostęp do Aplikacji jest możliwy za pośrednictwem sklepu App Store. Użytkowanie Aplikacji wymaga jej pobrania i instalacji na Urządzeniu Mobilnym. Do pobrania aplikacji niezbędne jest posiadanie dostępu do sieci Internet – Usług Podmiotów Trzecich. Wszelkie koszty połączenia z Internetem, w szczególności transmisji danych, pokrywa Użytkownik we własnym zakresie, stosownie do umów zawartych przez Użytkownika z operatorami telekomunikacyjnymi lub innym dostawcą Internetu. Właściciel Aplikacji i Portalu nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług Podmiotów Trzecich, z którymi Użytkownik ma zawarte umowy.

 3. Urządzenie mobilne, na którym Użytkownik zamierza użytkować Aplikację, musi spełniać następujące wymagania techniczne: iOS w wersji minimum (iOS 16.7.2),

 4. Bieżące użytkowanie Aplikacji nie wymaga dostępu do Internetu ani dodatkowych czynności związanych z logowaniem do Aplikacji.

 5. Użytkownik instalując Aplikację, nabywa prawo do jej użytkowania oraz instalacji jej aktualizacji. Aktualizacje publikowane będą za pośrednictwem App Store, a ich instalacja wymaga dostępu do sieci Internet.

 6. Użytkownik ma prawo do instalacji IleJem na wszystkich urządzeniach mobilnych zarejestrowanych na jego Koncie. Aplikacja nie synchronizuje danych przechowywanych na danym urządzeniu między kolejnymi instalacjami w ramach Konta.

 7. Użytkownik Aplikacji przed jej pierwszym uruchomieniem powinien zapoznać się z wytycznymi Właściciela opublikowanymi na Portalu. Brak przestrzegania wytycznych nie wyklucza użytkowania IleJem.

 8. Użytkownik może w każdej chwili usunąć Aplikację. Wszelkie dane powiązane z IleJem zostaną usunięte z urządzenia mobilnego.

 9. Użytkownik korzysta z Aplikacji dobrowolnie, na własną odpowiedzialność.

 10. Archiwizacja danych IleJem możliwa jest z użyciem funkcjonalności archiwizacji urządzenia mobilnego w ramach usług zabezpieczenia danych oferowanych przez producenta urządzenia mobilnego. Ile-jem.pl nie odpowiada za wykonywanie wymienionych kopii danych.

 11. Użytkownik Aplikacji ma prawo do korzystania z usług Portalu. Właściciel Portalu dołoży wszelkich starań by dane publikowane na Portalu były aktualne a odpowiedzi na zgłoszone przez Użytkownika zapytania udzielane były w terminie do 14 dni roboczych.

IV. Własność intelektualna

 1. Wszelkie prawa do Aplikacji, w tym do różnych jej funkcjonalności, w całości i we fragmentach, w szczególności do elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz elementów aplikacji programistycznych generujących i obsługujących Aplikację, w tym prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz wszelkie wymagane w danej sytuacji prawa pochodne (licencje) przysługują Właścicielowi.

 2. Z chwilą pobrania Aplikacji oraz akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, Właściciel udziela Użytkownikowi licencji niewyłącznej na korzystanie z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem, o którym mowa w rozdziale III.

V Licencja

 1. Licencja jest nieprzenoszalna i zostaje udzielona na czas korzystania przez Użytkownika z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem i w sposób zgodny z niniejszą Umową.

 2. Licencja, o której mowa w powyżej nie upoważnia Użytkownika do udzielania dalszych licencji.

 3. Przekazywanie osobom trzecim treści zawartych w Aplikacji dopuszczalne jest wyłącznie przy wykorzystaniu narzędzi zawartych w Aplikacji i przeznaczonych do tego celu.

 4. Użytkownik nie jest uprawniony do działań wykraczających poza zakres Licencji, w szczególności do dekompilacji i dezasemblacji oprogramowania funkcjonującego w Ramach Aplikacji ani odtwarzania jej kodu źródłowego.

 5. Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać Aplikacji, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać jej w systemach i sieciach komputerowych, systemach dystrybucji aplikacji mobilnych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.

 6. Wszelkie materiały udostępniane w Aplikacji, w szczególności teksty, grafiki, materiały filmowe i dźwiękowe, stanowią̨ wyłączną własność Właściciela, bądź podmiotów z którymi Właściciel zawarł stosowną umowę̨.

 7. W razie naruszenia przez Użytkownika zasad korzystania z Aplikacji lub warunków udzielonej Licencji, Właściciel będzie uprawniony do cofnięcia udzielonej Licencji na korzystanie z Aplikacji. Powyższe nie uchybia prawu Właściciela do podjęcia innych stosownych i prawem przewidzianych działań w związku z dokonanym naruszeniem.

VI. Zasady świadczenia Usług

 1. Użytkownik po akceptacji niniejszego Regulaminu i pobraniu Aplikacji rozpoczyna okres próbny (Trial Period). W tym okresie ma możliwość zapoznania się ze wszystkimi Usługami Aplikacji bez konieczności wnoszenia opłaty, w szczególności ma prawo do rejestracji 100 słownie: stu posiłków z użyciem mechanizmu rozpoznawania obrazu.

 2. W sytuacji zakończenia okresu Trial Period (wykonanie 100 słownie: stu rejestracji posiłków z użyciem technologii rozpoznawania obrazów) Aplikacja zablokuje funkcjonalność rejestracji kolejnych posiłków. Odblokowanie funkcji rejestracji nastąpi automatycznie po wniesieniu przez Użytkownika jednorazowej opłaty na rzecz Właściciela zgodnie z zasadami zakupu aplikacji na platformie App Store.

 3. Wniesiona opłata uprawnia Użytkownika do dalszego użytkowania Aplikacji na wszystkich zarejestrowanych w ramach Konta urządzeniach.

 4. Użytkownik akceptuje fakt, że po zakończeniu okresu Trial Period i wniesieniu opłaty, otrzymuje dostęp do Aplikacji, bez zachowania terminu na odstąpienie od umowy. Ze względu na powyższe, zgodnie z treścią art. 38 ust. 1) i 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na świadczenie Usług.

 5. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Aplikacji i pobierania jej aktualizacji w dowolnym momencie bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych konsekwencji.

VII. Odpowiedzialność Właściciela

 1. Zarząd i personel Właściciela dołożył wszelkich starań, żeby Aplikacja pozbawiona była wad uniemożliwiający lub ograniczających możliwość jej użytkowania / dostępu do Usług,

 2. Personel Właściciela na bieżąco analizuje zmiany oprogramowania systemowego urządzenia mobilnego dostarczane przez producenta. Aktualizacje Aplikacji będą publikowane każdorazowo, kiedy dokonane zmiany oprogramowania systemowego będą miały wpływ na Usługi,

 3. Aplikacja powstała jako narzędzie wspierające Użytkownika w rejestracji spożywanych posiłków. W celu optymalizacji czasu dodawania posiłku do bazy, zespół Właściciela zaimplementował w Aplikacji mechanizmy sztucznej inteligencji. Wspomniane mechanizmy wykorzystane zostały do rozpoznawania potrawy na zarejestrowanym zdjęciu i przypisaniu jej wstępnych wartości parametrów. Użytkownik powinien je zweryfikować i potencjalnie zmodyfikować do wartości rzeczywistych na podstawie swojej wiedzy.

 4. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i utracone korzyści poniesione przez Użytkownika w związku:

 • funkcjonowaniem Aplikacji, w szczególności zakłóceniem dostępności wszystkich funkcji Aplikacji bądź ich błędnym działaniem,

 • naruszeniem przez Użytkownika praw osób trzecich,

 • z awarią urządzenia mobilnego,

 • działaniem osób trzecich,

 • funkcjonowaniem interfejsów oraz łączy telekomunikacyjnych, które nie są własnością Właściciela lub nie są przez niego obsługiwane,

 1. O wszelkich zmianach Aplikacji, aktualizacjach personel Właściciela będzie informował użytkowników za pośrednictwem Portalu

VIII. Prywatność i poufność

 1. Korzystanie z Aplikacji nie jest związane z przekazywaniem jakichkolwiek danych do Właściciela. Wszelkie dane przetwarzane są tylko i wyłącznie w urządzeniu / urządzeniach, na którym zainstalowano Aplikację,

 2. Z uwagi na prawo Użytkownika do kontaktu z pracownikami Właściciela za pośrednictwem poczty elektronicznej (np.: sytuacja zgłoszenie usterki Aplikacji) lub formularzy dostępnych w Portalu, Właściciel ma prawo do gromadzenia danych przekazanych przez Użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że podstawą przetwarzania jego danych osobowych przez Właściciela jest realizacja zawartej poprzez akceptację Regulaminu umowy. Przekazane dane są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane ROM), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000) oraz innych właściwych przepisów o ochronie danych osobowych.

 3. Administratorem danych osobowych jest zarząd Właściciela

 4. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych Użytkowników naszej Aplikacji zawarte zostały w Polityce Prywatności. Politykę prywatności traktować należy jako integralną część Regulaminu.

IX. Reklamacje

 1. Zespół Właściciela wykorzystał w Aplikacji mechanizmy sztucznej inteligencji, odpowiedzialne za rozpoznawanie potrawy na „załadowanym” do analizy zdjęciu. Użytkownik akceptuje fakt, iż z racji na złożoność i mnogość metod sporządzania potraw, ich wygląd oraz metody serwowania, dokładność zaimplementowanej detekcji posiłku ma swoje ograniczenia a zaproponowany przez aplikację wynik klasyfikacji ma wartości orientacyjne. Użytkownik podczas dodawania potrawy do historii posiłku powinien zweryfikować zaproponowane parametry potrawy, akceptując je lub urealniając do rzeczywistych wartości. Jakość detekcji obrazów oraz podpowiadane wartości dietetyczne, z wyżej wymienionych powodów, nie podlega reklamacji.

 2. Właściciel, jako operator Aplikacji, przyjmuje reklamacje dotyczące nieprawidłowego działania Aplikacji. Reklamacje prosimy składać w formie elektronicznej za pomocą poczty e-mail na adres zespol@ile-jem.pl lub w formie pisemnej na adres siedziby Właściciela. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres dla korespondencji, adres poczty elektronicznej, informacje o użytkowanym urządzeniu mobilnym i okolicznościach występowania usterki.

 3. Jeżeli podane w reklamacji dane będą niekompletne i wymagały uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji zwrócimy się do Użytkownika z prośbą o uzupełnienie reklamacji we wskazanym zakresie.

 4. Poprawnie złożone reklamacje rozpoznajemy w terminie 14 dni roboczych licząc od momentu, w którym otrzymaliśmy reklamację. Brak rozpatrzenia reklamacji tożsamy jest z ich uwzględnieniem.

 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana będzie na użytkowany przez Użytkownika adres e-mail lub na adres zamieszkania wskazany w reklamacji składanej w formie pisemnej.

X. Zmiany Regulaminu

 1. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Każda zmiana staje się skuteczna w terminie 14 dni od momentu opublikowania w Portalu zmienionego Regulaminu.

 2. Użytkownik korzystający z Aplikacji będzie informowany o każdej zmianie treści Regulaminu w ramach udostępnianych aktualizacjach. Dalsze korzystanie z Aplikacji, po powiadomieniu o takich zmianach, będzie oznaczać akceptację takich zmian i zgodę na związanie się warunkami takich zmian.

 3. Do aktualnej treści Regulaminu i Polityki Prywatności Użytkownik ma dostęp z użyciem Portalu.

XI. Rozstrzyganie sporów

 1. Wszelkie spory dotyczące lub wynikające z korzystania przez Użytkownika z Aplikacji będą rozstrzygane w sposób polubowny W sytuacji, gdy osiągniecie porozumienia pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem na drodze polubownego rozstrzygnięcia sporu nie będzie możliwe, sprawę rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Właściciela.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny, Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z akceptacją Polityki Prywatności oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, koniecznych do realizacji świadczenia usług przez Właściciela. Właściciel zapewnia stały dostęp do Polityki Prywatności za pośrednictwem strony Internetowej https://ile-jem.pl/polityka-prywatnosci.

 3. Właściciel może przekazać innemu podmiotowi prawa wynikające z niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności, jednak nie będzie to miało wpływu na prawa Użytkownika.

 4. Każde postanowienie niniejszego regulaminu funkcjonuje oddzielnie. W przypadku stwierdzenia przez sąd nieważności któregokolwiek postanowienia Regulaminu, pozostałe postanowienia pozostają̨ w mocy.

 5. Zaniechanie przez Właściciela egzekwowania obowiązków Użytkownika wynikających z Regulaminu bądź opóźnienie takiego egzekwowania, nie oznaczania zrzeczenia się roszczeń przysługujących Właścicielowi przeciwko Użytkownikowi. Każdorazowe zrzeczenie się praw przysługujących Właścicielowi wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 01.11.2023 r.